Veranderingen op het gebied van zorg en welzijn

In januari 2015 gaat de huidige AWBZ-zorg (langdurige zorg en begeleiding) over in de Wmo 2015 (gemeente), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg (Wlz) en is de nieuwe Participatiewet (werk en inkomen) van toepassing. De Rijksoverheid hevelt deze taken over naar Gemeenten en zorgverzekeraars.

Alle veranderingen in de zorg staan vermeld op de pagina hoeverandertmijnzorg.nl van de Rijksoverheid.

bestuurscentrum-stadswinkel-helmond

Decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten

Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Het overnemen van deze overheidstaken heet ook wel decentralisatie.

WMO

Zorg en ondersteuning aan mensen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen.

Jeugdwet

Professionele zorg voor kinderen snel en dichtbij huis.

Werk en inkomen

Alle mensen die kunnen werken de benodigde ondersteuning bieden.

Samenwerking gemeenten Peel 6.1 met zorg- en welzijn aanbieders

De gemeenten in de Peelregio (Asten, Deurne, Helmond, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren) werken samen met zorg- en welzijn aanbieders aan goede en betaalbare hulp.


Heeft u ondersteuning nodig en kunt u dit niet zelf of met hulp van familie en bekenden oplossen?

  • Neem contact op met de wijkondersteuner of een zorgcoöperatie.
  • Bel met Peel 6.1, telefoonnummer 140492 (zonder kengetal).

Heeft u hulp nodig of vragen over het opvoeden of opgroeien van kinderen?

  • Neem contact op met de opvoedondersteuner bij u in de buurt. Deze vindt u op het consultatiebureau, op peuterspeelzalen, op kinderdagverblijven of op school.
  • Bel met het Centrum voor Jeugd en Gezin, 0800 55 66 555 (gratis).

Heeft u specialistische hulp voor uw kind nodig?

  • Neem contact op met uw huisarts of medisch specialist. Zij verwijzen u door.

Heeft uw kind nu jeugdhulp. Wat verandert er?

  • Kinderen en jongeren houden in 2015 de zorg die ze nu hebben en kunnen bij hun eigen zorgaanbieder blijven zolang de indicatie loopt.
  • Maatregelen die door de rechter zijn opgelegd, zoals pleegzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering lopen gewoon door en kunnen bij hun pleeggezin blijven.
Laat ook anderen weten wat er speelt in uw eigen wijk!